Make your own free website on Tripod.com

Mai ch


Sng pha nui biec cay mau
Quanh thu ngo trc vn sau cung vang
Cam bang re phng chia hoang
To hong chuoc luc noi ngan co reo
Nh ve mang tiec thng theo
Loi x xac co tri heo may chung
Xa xa xanh mat t nhung
Tnh chia may loi cung chung mai ch

Pittsburgh 1983