Make your own free website on Tripod.com

Năm sáu tám


Thương trong suốt buổi chiều vàng
Tay ngồi bên má nhớ quàng lên vai
Hồng trong nước tóc chia hai
Vàng tơ tóc sợi nhỏ vây thân tằm
Hỏi duyên dài mấy ngàn năm

Pittsburgh 1982