Make your own free website on Tripod.com

Bài bi ca vô tận


Gã đào binh ôm trái mìn nổ chậm
Đã thuộc lòng khẩu khuyết
Chiến đấu cho tự do
Tên cán binh còng chân vào súng
Cụt cả đôi tay tuyên thề tử thủ
Phải phanh thây cho đủ nghĩa đồng bào
Quê hương tôi nhà tranh vách đất
Có mẹ già nuôi vịt trông rau
Cha tôi phải qua sông quấn khăn làm giặc
Tôi ở bên nầy sông đấp lũy đào hào
Hai người thân hai đầu nam bắc
Giết nhau để thấy lòng nhau
Ôi một dãy giang sơn núi xương đất thịt
Nước sông xanh còn loáng máu đào 
Lịch sử dài ngàn năm chứng tích
Chí anh hùng đồng trụ ngất cao
Cha ông ta xưa vì dân vì nước
Phá Tây xong lại đến ngăn Tàu
Còn những người chết cho chế độ 
Lịch sử nào ghi nhận công lao 
Nước ta nghèo nắng cháy đồng khô, mưa dâng lũ lụt
Dân ta nghèo muối hột, cơm nâu
Mái tranh khổ ai đành tâm đốt
Bàn tay đen nắng lửa mưa dầu
Ngọn lúa xanh trổ bông lao nhọc
Nụ cười chiều lững thững chân trâu
Ai ơi đốn tre dựng lại chân cầu
Khai mương dẫn nước trồng trầu bên cau

Ventura 1998