Make your own free website on Tripod.com

Diệt hải tặc Thái Lan


Ta lên cạn đi dốc bầu non nước
Để cuồng nô về vấy bẩn biển ta
Oán thù đang nổi sóng vịnh Xiêm La
Ta chờ buổi căng bườm đi trẩy hội

Lũ ác nhân quỳ nghe ta hỏi tội
Bao dân lành đã phải chết đau thương
Bao đoan trang chịu ô nhục đoạn trường
Bọn khát máu, dâm ô, loài dã thú

Ta nhất định lần nầy không tha thứ
Như ngày nào đuổi bắt cướp ngoài khơi 
Đạn lên nòng súng bốn chục ly đôi
Khóa cơ bẩm nhưng không đành khai hỏa

Ta đã nhốt chúng bây vào hầm đá
Không hồi tâm còn cướp phá biển Nam
Theo Quang Trung trên sông nước Rạch Gầm
Phải tru diệt cho tan quân hải khấu

Hải quân ta ngày căm gan rã ngũ
Dân ta đành chèo chống bỏ quê hương
Trải mật gan thách thức với trùng dương
Đang hoạn nạn lại vào tay cướp biển

Hận phải trả, chiến thuyền ta sẽ tiến
Kéo cờ đào phủ mặt vịnh Xiêm La
Tẩy biển Nam, tận diệt bọn dâm ma
Lọc lại nước, rửa mười năm ô nhục

Ventura 1998