Make your own free website on Tripod.com

 


Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu nầy

(Tô Thùy Yên)

LÁ RƠI VỀ CỘI