Make your own free website on Tripod.com

Mưa biên giới


Tặng Hàn Cung Thương

Mưa rừng sợi ngắn sợi dài
Trùm poncho lạnh mặt mày tử thi
Trên ngàn mây kéo xám chì
Giăng mưa xuống cỏ lê thê giọt buồn
Mày chong súng ngủ tiền đồn
Mưa rưng rưng tuổi chưa ngon giấc hiền
Mưa rưng rức hạt thanh niên
Cũng mờ mặt trận xiên xiên sương mù
Chân mày đi cuối mật khu
Mưa rừng còn thắm ngày tù quân lao
Tháng mười mưa cũng còn sầu
Sáng trên đất lạ hỏa châu rập rình
Ở đây yến tiệc linh đình
Máu đầy ly cạn, xương trên dĩa mời
Mưa ngoài rừng sợi vắn dài

Sài Gòn 1970