Make your own free website on Tripod.com
 

 

Tâm Tưởng

Lá Rơi Về Cội
thi tuyển

Bỏ biển 
604 chào vĩnh biệt 
Cung kiếm 
Để bắt đầu một điệp khúc 
Lửa hương 
Uyển Loan 
Huế nhớ;
Cho đủ bốn mùa 
Tự tình khúc 
Đệ Tam Dương Cưu Hải Âu Ru Khúc 
Về - Với - Mẹ - Cha 
Năm Sáu Tám 
Bài Bi Ca Vô Tận 
Dấu Đất 
Đưa đám ma em 
Phiên Khúc 6 
Khúc duyên 
Lục bát 
Mái chờ 
Mưa biên giới 
Thổ Châu 
Thương Xưa 
Khi tôi về 
Cuối trời tư vãng 
Có ngần ấy thôi 
Diệt hải tặc Thái Lan 
Duyên tàn 
Bông bần nở vội

(sẽ bổ túc thêm)