Make your own free website on Tripod.com

uyển loan


lỡ lấy nhau rồi
tuổi mến thương lớn dần theo những bưóc qua đường đời
vui vụt tắt
lời ca tụng hương sắc bao giờ nói nữa
sương giăng kín ngày xanh
dĩ vãng rùng mình
thôi viết nữa bức thư tình
xanh hy vọng mõi
tương lai mỏn chân
mất rồi người yêu của anh

tâm tưởng 
(cung hoài tưởng)

sàigòn, khoảng năm 1969
(vũ đình trường viết lại từ ký ức)