Make your own free website on Tripod.com

Về 
Lang thang trong cõi vô cùng
Đi về đâu đến cuối vòng về đi
Còn duyên bên nớ bên ni
Chuốc quan hà xuống đáy ly lâm hành
Hồi đầu trên bến tử sinh
Tìm nhau trong cõi vô tình vô ưu
Với
Những dấu thân tình theo dấu chân
Khuất ngoài song cỏ nội xa gần
Từ trăm năm đá ôm chân núi
Ta với mình ta dã sử nhân
Với mình ta khuất núi
Với ta mình vong thân
Mẹ 
Có con chim nhỏ bay qua
Rụng bông bưởi trắng vườn nhà mẹ tôi
Chim reo màu nắng bên trời
Tả tơi vành nón mẹ ngồi chợ trưa
Ví dầu cá bóng canh chua
Ngày mưa ế chợ buồn dưa với cà
Cha
Đất vỡ theo bừa công bảy ba
Chân trâu từng bước kéo chân già
Chăn con diều sáo sau mùa lúa
Gạo trắng dần theo sắc tóc cha
Ngọc lan chừ mới ra hoa
Cha về từ cõi hương xa khói mờ

Ventura 1998